Books written in Turkish

Grid View:
Quickview

AHLÂKÎ REÇETELER

(0)
Orders (1)
55.56₺

AHLÂKÎ REÇETELER          Bu risâle dört bölümden ibaret olup, birincisinde şeytan, cin ve habis ruhlardan Allah Teâlâ'ya sığınmak, ayrıca büyücülere, sihirbazlara, psikolojik olarak muhatablarını tahakküm altına almak isteyen cambazlara mukâvemet etmek keyfiyeti; ikinci bölümde, Kelime-i Tevhîd ve Esmâ'-i Hüsna'yı zikre..

Quickview

ÂMENTÜ İNANDIM

(0)
Orders (0)
0.00₺

ÂMENTÜ İNANDIM                Müellif, yedi yaşına gelen kendi çocuklarına yazmış olduğu ve mirasa, satışa mahal olmaksızın vakfettiği “Âmentü” adlı bu eserde temel inanç meselelerini, ayrıca Dînimizin emr ve yasaklarını, güzel ahlakı öğreten hadîs-i şerîfleri nazmen yazarak bütün çocukların yararlanma..

Quickview

AŞK (2 CİLT)

(0)
Orders (0)
46.30₺

Aşkı anlatan bu eser, aşkı tanımlayıcı bilgilerin yanında: “Allah Teâlâ'nın ruhlarla antlaşması”, “İlâhî sevginin alâmetleri”, “Allah Teâlâ'nın ismi, sıfat ve fiiliyle tecellî etmesi”, “Vahdet-i Mutlaka”, “Vahdet-i Vücûd”, “Vahdet-i Şuhûd”, “Fenâ fil'İhvan”, “Fenâ fiş'Şeyh”, “Fenâ fir'Rasul”, “Fenâ Fillah”, “Bekâ Billah”, «Cemi'», “Fark”, “İlâhî vâ..

Quickview

AZİZLERLE

(0)
Orders (0)
9.26₺

AZİZLERLE     Öteden beri sâdatlar, sevdiklerine bazı tavsiyelerde bulunmuşlardır. Onlara mutâbaat olunsun diye Müellif, okuyucusuna seksen kadar çok derin manalı, mühim nükteli hikmetler manzumesi hadîs-i şerîfleri eserinde aktarmıştır. Eser üç bölümden ibarettir:             Birinci bölüm hüsn-ü niyet..

Quickview

BED'U-L-EMÂLÎ ŞERHİ

(0)
Orders (0)
9.26₺

BED'U-L-EMÂLÎ ŞERHİ Bu risâlenin giriş kısmında Müellif, eseri tanıtmaktadır:             “Allah Teâlâ Zülcelal Hazretleri'ne hamd-u senâ olsun. Rasûlü'ne, âline, ashâbına ve ardınca gidenlere  salât-u selamlar olsun.           &nb..

Quickview

BİLGİ ÜZERE İMAN

(0)
Orders (0)
9.26₺

BİLGİ ÜZERE İMAN Bu eserde: Allah Teâlâ'nın sıfatları, Peygamberlerin sıfatları ve Peygamberimiz'e has sıfatlar, İslam Dîninin beş esası: İtikad, ibadetler, muamele = kullar arasındaki alışverişler, hududlar = cezalar, âdablar, İbadetin manası, Tevhîdin manası Sırât-i müstakîm'in manası, Kul hayr ve şerden hangisini seçerse,..

Quickview

BİLİR MİSİN?

(0)
Orders (0)
9.26₺

BİLİR MİSİN?       Çocukların daha rahat anlamaları amaçlanarak hazırlanan bu eser: “En önce Allah Teâlâ'nın neyi yarattığını bilir misin?” sorusuyla başlamakta; mesela: niyet, din, iman, şart, rükün, amel gibi birçok deyimleri, imanın, İslamın şartlarını, rükünlerini, hayrlı hayrsız evladın vasıflarını, Allah nezdinde en seviml..

Quickview

CANA CAN

(0)
Orders (0)
18.52₺

CANA CAN         Eser İslam Dîni'nin temelini oluşturan birinci unsur Ulûhiyet ve Rubûbiyet Tevhîdine iman ve ikinci unsur Rasûlullah sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem'in nübüvvet ve risâletine iman konusunda net, elzem, kısa bir girişle başlayıp, ardından Rasûlullah sallallâhu Teâlâ aleyhi ve sellem'in sevgisinin ve şefaatin..

Quickview

CEMAAT

(0)
Orders (0)
18.52₺

CEMAAT        Cemaat, sadece beş vakit namazı camide kılmak için toplanmaktan mı ibarettir       Gerçek cemaat, Ehli Sünnet velCemaat itikadı üzere hak olan dört mezhebin tarifiyle İslamî tatbikat mıdır? Bu asrın Müslümanlarının cevabını aradığı ve çözmeleri gereken en önemli konularından biri de bu olsa gere..

Quickview

EDEBLE VARIŞ LÜTUFLA DÖNÜŞ

(0)
Orders (0)
37.04₺

EDEBLE VARIŞ LÜTUFLA DÖNÜŞ       Eser kurtuluş yollarını beyan eder; bir hikmet pınarıdır. Ruhların tedavisinde vârid olan reçeteleri ihtivâ eder; bir şifâ kitabıdır. Akla, kalbe, ruha ayrı ayrı lezzetler verir, teşhis ve tedavide emsâlsiz latîfeler ve nazik nükteler taşır; bir irşâd kitabıdır.        Ğaflet..

Quickview

EHLİ SÜNNETİN NAZARI İ'TİKÂDIN ÖLÇÜSÜDÜR

(0)
Orders (0)
74.07₺

EHLİ SÜNNETİN NAZARI İ'TİKÂDIN ÖLÇÜSÜDÜR              Eser, İbrahim Hakkı Erzurûmî kuddise sırruhu'nun, Osmanlı Devleti'nde büyük bir önemle okullarda temel ders olarak okutulan yüz on beytlik itikad manzumesinin iki bin beş yüz i'tikâdî mesele ile şerhedildiği, alanındaki en kapsamlı ve ciddî çalışmalardandır...

Quickview

EVRÂD-I BAHÂİYYE'NİN TERCÜME VE ŞERHİ

(0)
Orders (0)
23.15₺

EVRÂD-I BAHÂİYYE'NİN TERCÜME VE ŞERHİ Müellif'in “el-Envâr-ul-Kudsiyye li Şerh-il-Evrâd-il-Bahâiyye” adıyla Arabcasıyla eş zamanlı olarak yazdığı bu eser, Hicrî 791 tarihinde vefat eden Şeyh Muhammed Bahâeddîn rahimehullâhu Teâlâ'nın müessisi ve İmamı olduğu Nakşibendî Tarîkati'nin esasları, Tarîkatin İmamı Şeyh Muhammed Bahâeddîn kuddise ..

Quickview

GENCİM NEREYE?

(0)
Orders (0)
27.78₺

GENCİM NEREYE?             Müellif bu eserinde, zamanımızda teknolojideki hızlı gelişmelerin ve dünya lezzetlerine kolayca erişmenin büyüsüne kapılarak gençlerimizin, gün geçtikçe daha fazla ğayri Müslimin örf ve adetlerine uymalarına, şahsi menfeat peşinde koşarak dünya işlerinde rekabet etmekle..

Quickview

GÖNLÜMDE HİKMET PINARININ ARISI

(0)
Orders (0)
18.52₺

GÖNLÜMDE HİKMET PINARININ ARISI Bu eser, Üstazımız’ın şiirlerini ve çeşitli zamanlarda nota aldırdığı sohbetlerinden az bir kısım içermektedir. Şiirlerinin çoğu Türkçenin bugünkü imlasıyla olmakla beraber, az olarak Osmanlıca olarak imla edilmiş Türkçe, yanısıra Kürtçe, ayrıca Arabca şiirleri de vardır. Eserdeki şiirlerinin bir kısmı, bazı Ar..

Quickview

İKİNCİ HUTBEDE OKUNAN AYET'İN ESRARI

(0)
Orders (0)
18.52₺

İKİNCİ HUTBEDE OKUNAN AYET'İN ESRARI        Ömer bin Abdülaziz zamanından bugüne kadar, cum'a namazlarında hatîbin ikinci hutbenin sonunda okuduğu En-Nahl Sûresi'nin doksanıncı ayetini bu kadar akıcı, etkileyici ve feyzlerle donanmış bir berraklıkta hiç okumadınız.          Ne diyor bu ayet? Ne bil..

Showing 1 to 15 of 45 (3 Pages)